API简介:快递地址快速解析,

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://v.api.aa1.cn/api/api-kdjx/index.php

返回格式:JSON

请求方式:GET

请求参数:https://v.api.aa1.cn/api/api-kdjx/index.php?msg=夏柔110000辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路省公安厅

该接口支持技术协助,您可联系夏柔协助对接接口

Bug修复:修复接口小问题5分钟响应处理,大问题1个自然日

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

接口名称 是否必填 接口类型 接口说明

返回示例

{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "newslist": [
    {
      "mobile": "15001904",
      "name": "\u590f\u67d4",
      "province": "\u8fbd\u5b81\u7701",
      "city": "\u6c88\u9633\u5e02",
      "district": "\u7687\u59d1\u533a",
      "postcode": "110031",
      "detail": "\u8fbd\u5b81\u7701\u6c88\u9633\u5e02\u7687\u59d1\u533a122"
    }
  ]
}

返回参数

接口名称 接口类型 接口说明
name string 姓名
province string 省份
city string 城市
district string 区/县城
postcode string 邮编
detail string 收货地址
// 暂无层级展示,仅供参考 
{ "name": "姓名", "province": "省份", "city": "城市", "district": "区/县城", "postcode": "邮编", "detail": "收货地址" }

小白教程

本教程帮助用户快速对接快递地址解析接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
	"code": 200,
	"msg": "success",
	"newslist": [{
		"mobile": "15001904",
		"name": "夏柔",
		"province": "辽宁省",
		"city": "沈阳市",
		"district": "皇姑区",
		"postcode": "110031",
		"detail": "辽宁省沈阳市皇姑区122"
	}]
}