API简介:检测网站证书的创建日期和到期时间

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://zj.v.api.aa1.cn/api/https/

返回格式:JSON

请求方式:GET

请求参数:https://zj.v.api.aa1.cn/api/https/?url=https://api.aa1.cn

该接口支持技术协助,您可联系夏柔协助对接接口

Bug修复:修复接口小问题5分钟响应处理,大问题1个自然日

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

接口名称 是否必填 接口类型 接口说明
url string 查询的链接带https
type string array返回数组

返回示例

{
  "code": 1,
  "result": 200,
  "Start_date": "Dec 26 20:06:17 2022 GMT",
  "Expire_date": "Mar 26 20:06:16 2023 GMT",
  "RSA_Public_Key": "2048",
  "Issuer": "C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3"
}

返回参数

接口名称 接口类型 接口说明
code string 状态码
result string 状态码
Start_date string 证书创建时间
Expire_date string 证书到期时间
RSA_Public_Key string 加密方法
Issuer string 证书名称
// 暂无层级展示,仅供参考 
{ "code": "状态码", "result": "状态码", "Start_date": "证书创建时间", "Expire_date": "证书到期时间", "RSA_Public_Key": "加密方法", "Issuer": "证书名称" }

小白教程

本教程帮助用户快速对接网站证书到期时间检测接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
  "code": 1, 
  "result": 200, 
  "Start_date": "Dec 26 20:06:17 2022 GMT", 
  "Expire_date": "Mar 26 20:06:16 2023 GMT", 
  "RSA_Public_Key": "2048", 
  "Issuer": "C = US, O = Let's Encrypt, CN = R3"
}