API简介:百度热搜,首页热搜,小说,电影,电视剧,汽车,游戏........API接口

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:经用户反馈该接口出现异常,如无法调用,请在首页搜索其他接口使用

返回格式:JSON

请求方式:GET/POST

请求参数:经用户反馈该接口出现异常,如无法调用,请在首页搜索其他接口使用

非官方接口,请联系开发者获取技术支持

Bug修复:非官方接口,Bug反馈请联系开发者

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

该开发者未填写对接信息,请联系开发者核对!

返回示例

{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "booke": [
      {
        "title": "\u5c11\u5e74\u6b4c\u884c",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a292655",
        "desc": "\u5468\u6728\u6960|\u5386\u53f2",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/bb166bf23b5bb4eec9984dfb5119d7b2?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%AD%8C%E8%A1%8C+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u4e07\u53e4\u795e\u5e1d",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a252970",
        "desc": "\u98de\u5929\u9c7c|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/b1af2fb15d58272264d7d6f8968d15b3?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B8%87%E5%8F%A4%E7%A5%9E%E5%B8%9D+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u4e07\u76f8\u4e4b\u738b",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a227663",
        "desc": "\u5929\u8695\u571f\u8c46|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/448112da61a64bed8e6996bc44d9d798?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B8%87%E7%9B%B8%E4%B9%8B%E7%8E%8B+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u4fee\u4ed9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a177851",
        "desc": "\u79e3\u9675\u522b\u96ea|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/689373e9790f40e33a706eaefc7ca8bc?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%BF%AE%E4%BB%99+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u5251\u6765",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a169549",
        "desc": "\u70fd\u706b\u620f\u8bf8\u4faf|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/60f7eeac5d688a3d95167c00b60d1790?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%89%91%E6%9D%A5+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u6211\u6709\u4e00\u5251",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a152777",
        "desc": "\u9752\u9e3e\u5cf0\u4e0a|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/406e9bc7b3526010c38164c1876b5906?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%88%91%E6%9C%89%E4%B8%80%E5%89%91+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u6df1\u7a7a\u5f7c\u5cb8",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a144652",
        "desc": "\u8fb0\u4e1c|\u90fd\u5e02",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/f268c0d6a3a2b9ec28379bc6e1e3d2e8?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%B7%B1%E7%A9%BA%E5%BD%BC%E5%B2%B8+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u4f60\u662f\u6211\u6700\u597d\u7684\u6551\u8d4e",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a113396",
        "desc": "\u4f18\u6619|\u73b0\u4ee3\u8a00\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/47a10a09ff1c2bd9a1e4b64f2d1faf7a?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%BD%A0%E6%98%AF%E6%88%91%E6%9C%80%E5%A5%BD%E7%9A%84%E6%95%91%E8%B5%8E+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u6267\u638c\u98ce\u4e91",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a104276",
        "desc": "\u7b14\u9f99\u80c6|\u90fd\u5e02",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/247f065a07594e8821abb5d110f825b1?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%89%A7%E6%8E%8C%E9%A3%8E%E4%BA%91+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "\u4e5d\u661f\u9738\u4f53\u8bc0",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a92252",
        "desc": "\u5e73\u51e1\u9b54\u672f\u5e08|\u7384\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/a5bc6fa51c8a2df5b2633c635c9eea8b?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B9%9D%E6%98%9F%E9%9C%B8%E4%BD%93%E8%AF%80+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      }
    ],
    "movie": [
      {
        "title": "\u6d41\u6d6a\u5730\u74032",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a2740599",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u79d1\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/459d1df9e22c99c709dec63933d01d28?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%B5%81%E6%B5%AA%E5%9C%B0%E7%90%832+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u6ee1\u6c5f\u7ea2",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a2466009",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/74127492b983e844437c6e36970017da?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%BB%A1%E6%B1%9F%E7%BA%A2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u6d41\u6d6a\u5730\u7403",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a875241",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u79d1\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/e4ef5bf48e2c3be646e970fb599e1442?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%B5%81%E6%B5%AA%E5%9C%B0%E7%90%83+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u963f\u51e1\u8fbe2",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a218731",
        "desc": "\u6b27\u7f8e|\u5192\u9669",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/b9f94c9d19b39493a1dd590ec0ae401b?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E9%98%BF%E5%87%A1%E8%BE%BE2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u4e1c\u5317\u544a\u522b\u5929\u56e2",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a153775",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/f2d97abba71bb1547a4a75548a6fd2f5?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B8%9C%E5%8C%97%E5%91%8A%E5%88%AB%E5%A4%A9%E5%9B%A2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u4ea4\u6362\u4eba\u751f",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a136389",
        "desc": "\u5176\u5b83|\u559c\u5267",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/80b38721efb67ccd48fe4495102e3d49?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E4%BA%BA%E7%94%9F+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u4e2d\u56fd\u4e52\u4e53",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a115612",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/6241b821e088b13992090ed69ab075fe?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B9%92%E4%B9%93+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u56e7\u5988",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a95056",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u641e\u7b11",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/68c983a75a074fe9e766bd1e53536fb4?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%9B%A7%E5%A6%88+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u6211\u7684\u670b\u53cb",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a90967",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u77ed\u7247",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/37fdcb0f000e3200e62aef33bef21955?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%88%91%E7%9A%84%E6%9C%8B%E5%8F%8B+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "\u5929\u9f99\u516b\u90e8\u4e4b\u4e54\u5cf0\u4f20",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a90537",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/3fbc1baec4c1a3864ac6f9b0ddfc3587?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%A4%A9%E9%BE%99%E5%85%AB%E9%83%A8%E4%B9%8B%E4%B9%94%E5%B3%B0%E4%BC%A0+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      }
    ],
    "tv": [
      {
        "title": "\u72c2\u98d9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a3453761",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/63006f8054b29f753865d189221b5070?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E7%8B%82%E9%A3%99+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u53bb\u6709\u98ce\u7684\u5730\u65b9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a1059757",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/60d7ab4275cef28d2413b8886b1f716f?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%8E%BB%E6%9C%89%E9%A3%8E%E7%9A%84%E5%9C%B0%E6%96%B9+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u4e09\u4f53",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a959775",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u79d1\u5e7b",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/988973088bf27c1d782c52f54a8fdf7d?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B8%89%E4%BD%93+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u5c11\u5e74\u6b4c\u884c",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a618704",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/733efc0fb91897b6d95dd10815e14175?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%AD%8C%E8%A1%8C+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u6d6e\u56fe\u7f18",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a265967",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/ef28ecfad79656dafa309c2306f43d2f?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%B5%AE%E5%9B%BE%E7%BC%98+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u5411\u98ce\u800c\u884c",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a208316",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/88e61c4ba11138559a10fe9e7b6a0885?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%90%91%E9%A3%8E%E8%80%8C%E8%A1%8C+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u5bf9\u6211\u800c\u8a00\u5371\u9669\u7684\u4ed6",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a179279",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u7231\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/013c8aca734f6e970ec328b910e65aa0?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%AF%B9%E6%88%91%E8%80%8C%E8%A8%80%E5%8D%B1%E9%99%A9%E7%9A%84%E4%BB%96+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u7231\u60c5\uff0c\u89e6\u624b\u53ef\u53ca",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a171309",
        "desc": "\u5176\u5b83|\u5267\u60c5",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/876d38b67f17506ed667fe1d7b1d81e8?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E7%88%B1%E6%83%85%EF%BC%8C%E8%A7%A6%E6%89%8B%E5%8F%AF%E5%8F%8A+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u7eb5\u6709\u75be\u98ce\u8d77",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a140834",
        "desc": "\u4e2d\u56fd\u5927\u9646|\u90fd\u5e02",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/1871fa76e86862a4f033c342d9bd22a7?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E7%BA%B5%E6%9C%89%E7%96%BE%E9%A3%8E%E8%B5%B7+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "\u4e61\u6751\u7231\u60c515",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a115637",
        "desc": "\u5176\u5b83|\u641e\u7b11",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/2bf5b1628ccad126c87e84ec204e0b8f?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E4%B9%A1%E6%9D%91%E7%88%B1%E6%83%8515+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      }
    ],
    "cat": [
      {
        "title": "\u54c8\u5f17H6",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a127854",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a9.9-15.7\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/876c36b0f042c079798f7687a4880ed2",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%93%88%E5%BC%97H6+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u8fc8\u817e",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a121738",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a18.7-31.0\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/1417e5559ccb083ff2463cf2e8444412",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E8%BF%88%E8%85%BE+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u96c5\u9601",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a120120",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a17.0-26.0\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/8e5629dcf17475c714b4b959e31d420a",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E9%9B%85%E9%98%81+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u6717\u9038",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a114006",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a10.1-15.1\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/017ca02f7edee391bb834d066a332533",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%9C%97%E9%80%B8+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u51ef\u7f8e\u745e",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a111993",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a18.0-27.0\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/7dc5da793da02de460e24bf55de5b778",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%87%AF%E7%BE%8E%E7%91%9E+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u5e15\u8428\u7279",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a108555",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a18.2-25.3\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/316e774614e31d602a53d7e280b015bb",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%B8%95%E8%90%A8%E7%89%B9+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u8fc8\u5df4\u8d6b",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a103268",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a538.0-1,298.0\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/c1e5366eb80ac243e677e27117a4b9e5",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E8%BF%88%E5%B7%B4%E8%B5%AB+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u5361\u7f57\u62c9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a100540",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a11.0-16.0\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/72af0ef8bc052aabf4ce2d41576c9987",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%8B%89+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u5965\u8feaA6",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a100073",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a30.8-54.2\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/6c0abb16eccec122b4b0a0e418295643",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%A5%A5%E8%BF%AAA6+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "\u5954\u9a70C\u7ea7",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a96458",
        "desc": "\u6307\u5bfc\u4ef7\uff1a32.5-37.7\u4e07",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/f3c3c060734efe3034688efdee776d42",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%A5%94%E9%A9%B0C%E7%BA%A7+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      }
    ],
    "game": [
      {
        "title": "\u539f\u795e",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a288883",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/f283b574dd724454bb4f9457d6667ec7?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%8E%9F%E7%A5%9E+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u738b\u8005\u8363\u8000",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a200837",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/be4bfe5b0b216b677effc33d1fd3f1d2?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E7%8E%8B%E8%80%85%E8%8D%A3%E8%80%80+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u548c\u5e73\u7cbe\u82f1",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a168047",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/aef5d40fd3abd37e73bf11d663114156?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%92%8C%E5%B9%B3%E7%B2%BE%E8%8B%B1+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u9999\u80a0\u6d3e\u5bf9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a138212",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/dfc247062f3a2a7d0a771fcc5aa9ff1f?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E9%A6%99%E8%82%A0%E6%B4%BE%E5%AF%B9+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u86cb\u4ed4\u6d3e\u5bf9",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a110310",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/bd11e0d266910a1f9f0fb04daf1ad46b?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E8%9B%8B%E4%BB%94%E6%B4%BE%E5%AF%B9+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u8ff7\u4f60\u4e16\u754c",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a104011",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/d010125f623c681e31e54dbfdf4b11f2?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E4%B8%96%E7%95%8C+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u5143\u6c14\u9a91\u58eb",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a97141",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/86069faca0473e47c398a78e54e8ee13?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%85%83%E6%B0%94%E9%AA%91%E5%A3%AB+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u590d\u53e4\u4f20\u5947",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a80696",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/0ac98a9f674a3c41564a611789d47e9b?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%A4%8D%E5%8F%A4%E4%BC%A0%E5%A5%87+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u6211\u7684\u4e16\u754c",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a79262",
        "desc": "\u5355\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/b3f30bec04b935d926ba20489f06f79c?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E6%88%91%E7%9A%84%E4%B8%96%E7%95%8C+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "\u5730\u94c1\u8dd1\u9177",
        "redu": "\u70ed\u641c\u6307\u6570\uff1a79143",
        "desc": "\u624b\u673a\u6e38\u620f",
        "icon": "\/\/fyb-pc-static.cdn.bcebos.com\/static\/asset\/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https:\/\/fyb-1.cdn.bcebos.com\/fyb-1\/20230125\/ae9fd1619c59bf3d195e42f68dfec681?x-bce-process=image\/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https:\/\/www.baidu.com\/s?wd=%E5%9C%B0%E9%93%81%E8%B7%91%E9%85%B7+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      }
    ]
  }
}

返回参数

该开发者未填写返回信息,请联系开发者核对!

开发者未填写此数据,无法生成JSON示例,请参考小白对接

小白教程

本教程帮助用户快速对接百度热搜接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "booke": [
      {
        "title": "少年歌行",
        "redu": "热搜指数:292655",
        "desc": "周木楠|历史",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/bb166bf23b5bb4eec9984dfb5119d7b2?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%AD%8C%E8%A1%8C+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "万古神帝",
        "redu": "热搜指数:252970",
        "desc": "飞天鱼|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/b1af2fb15d58272264d7d6f8968d15b3?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%87%E5%8F%A4%E7%A5%9E%E5%B8%9D+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "万相之王",
        "redu": "热搜指数:227663",
        "desc": "天蚕土豆|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/448112da61a64bed8e6996bc44d9d798?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%87%E7%9B%B8%E4%B9%8B%E7%8E%8B+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "修仙",
        "redu": "热搜指数:177851",
        "desc": "秣陵别雪|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/689373e9790f40e33a706eaefc7ca8bc?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BF%AE%E4%BB%99+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "剑来",
        "redu": "热搜指数:169549",
        "desc": "烽火戏诸侯|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/60f7eeac5d688a3d95167c00b60d1790?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%89%91%E6%9D%A5+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "我有一剑",
        "redu": "热搜指数:152777",
        "desc": "青鸾峰上|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/406e9bc7b3526010c38164c1876b5906?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%88%91%E6%9C%89%E4%B8%80%E5%89%91+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "深空彼岸",
        "redu": "热搜指数:144652",
        "desc": "辰东|都市",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/f268c0d6a3a2b9ec28379bc6e1e3d2e8?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B7%B1%E7%A9%BA%E5%BD%BC%E5%B2%B8+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "你是我最好的救赎",
        "redu": "热搜指数:113396",
        "desc": "优昙|现代言情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/47a10a09ff1c2bd9a1e4b64f2d1faf7a?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BD%A0%E6%98%AF%E6%88%91%E6%9C%80%E5%A5%BD%E7%9A%84%E6%95%91%E8%B5%8E+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "执掌风云",
        "redu": "热搜指数:104276",
        "desc": "笔龙胆|都市",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/247f065a07594e8821abb5d110f825b1?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%89%A7%E6%8E%8C%E9%A3%8E%E4%BA%91+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      },
      {
        "title": "九星霸体诀",
        "redu": "热搜指数:92252",
        "desc": "平凡魔术师|玄幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/a5bc6fa51c8a2df5b2633c635c9eea8b?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B9%9D%E6%98%9F%E9%9C%B8%E4%BD%93%E8%AF%80+%E5%B0%8F%E8%AF%B4&sa=fyb_hp_novel&rsv_dl=fyb_hp_novel"
      }
    ],
    "movie": [
      {
        "title": "流浪地球2",
        "redu": "热搜指数:2740599",
        "desc": "中国大陆|科幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/459d1df9e22c99c709dec63933d01d28?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B5%81%E6%B5%AA%E5%9C%B0%E7%90%832+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "满江红",
        "redu": "热搜指数:2466009",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/74127492b983e844437c6e36970017da?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%BB%A1%E6%B1%9F%E7%BA%A2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "流浪地球",
        "redu": "热搜指数:875241",
        "desc": "中国大陆|科幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/e4ef5bf48e2c3be646e970fb599e1442?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B5%81%E6%B5%AA%E5%9C%B0%E7%90%83+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "阿凡达2",
        "redu": "热搜指数:218731",
        "desc": "欧美|冒险",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/b9f94c9d19b39493a1dd590ec0ae401b?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%98%BF%E5%87%A1%E8%BE%BE2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "东北告别天团",
        "redu": "热搜指数:153775",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/f2d97abba71bb1547a4a75548a6fd2f5?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%9C%E5%8C%97%E5%91%8A%E5%88%AB%E5%A4%A9%E5%9B%A2+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "交换人生",
        "redu": "热搜指数:136389",
        "desc": "其它|喜剧",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/80b38721efb67ccd48fe4495102e3d49?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E4%BA%BA%E7%94%9F+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "中国乒乓",
        "redu": "热搜指数:115612",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/6241b821e088b13992090ed69ab075fe?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B9%92%E4%B9%93+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "囧妈",
        "redu": "热搜指数:95056",
        "desc": "中国大陆|搞笑",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/68c983a75a074fe9e766bd1e53536fb4?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%A7%E5%A6%88+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "我的朋友",
        "redu": "热搜指数:90967",
        "desc": "中国大陆|短片",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/37fdcb0f000e3200e62aef33bef21955?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%88%91%E7%9A%84%E6%9C%8B%E5%8F%8B+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      },
      {
        "title": "天龙八部之乔峰传",
        "redu": "热搜指数:90537",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/3fbc1baec4c1a3864ac6f9b0ddfc3587?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A4%A9%E9%BE%99%E5%85%AB%E9%83%A8%E4%B9%8B%E4%B9%94%E5%B3%B0%E4%BC%A0+%E7%94%B5%E5%BD%B1&sa=fyb_hp_movie&rsv_dl=fyb_hp_movie"
      }
    ],
    "tv": [
      {
        "title": "狂飙",
        "redu": "热搜指数:3453761",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/63006f8054b29f753865d189221b5070?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8B%82%E9%A3%99+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "去有风的地方",
        "redu": "热搜指数:1059757",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/60d7ab4275cef28d2413b8886b1f716f?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8E%BB%E6%9C%89%E9%A3%8E%E7%9A%84%E5%9C%B0%E6%96%B9+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "三体",
        "redu": "热搜指数:959775",
        "desc": "中国大陆|科幻",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/988973088bf27c1d782c52f54a8fdf7d?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E4%BD%93+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "少年歌行",
        "redu": "热搜指数:618704",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/733efc0fb91897b6d95dd10815e14175?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%AD%8C%E8%A1%8C+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "浮图缘",
        "redu": "热搜指数:265967",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/ef28ecfad79656dafa309c2306f43d2f?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B5%AE%E5%9B%BE%E7%BC%98+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "向风而行",
        "redu": "热搜指数:208316",
        "desc": "中国大陆|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/88e61c4ba11138559a10fe9e7b6a0885?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%90%91%E9%A3%8E%E8%80%8C%E8%A1%8C+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "对我而言危险的他",
        "redu": "热搜指数:179279",
        "desc": "中国大陆|爱情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/013c8aca734f6e970ec328b910e65aa0?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AF%B9%E6%88%91%E8%80%8C%E8%A8%80%E5%8D%B1%E9%99%A9%E7%9A%84%E4%BB%96+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "爱情,触手可及",
        "redu": "热搜指数:171309",
        "desc": "其它|剧情",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/876d38b67f17506ed667fe1d7b1d81e8?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%88%B1%E6%83%85%EF%BC%8C%E8%A7%A6%E6%89%8B%E5%8F%AF%E5%8F%8A+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "纵有疾风起",
        "redu": "热搜指数:140834",
        "desc": "中国大陆|都市",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/1871fa76e86862a4f033c342d9bd22a7?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BA%B5%E6%9C%89%E7%96%BE%E9%A3%8E%E8%B5%B7+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      },
      {
        "title": "乡村爱情15",
        "redu": "热搜指数:115637",
        "desc": "其它|搞笑",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/2bf5b1628ccad126c87e84ec204e0b8f?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_160,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B9%A1%E6%9D%91%E7%88%B1%E6%83%8515+%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7&sa=fyb_hp_teleplay&rsv_dl=fyb_hp_teleplay"
      }
    ],
    "cat": [
      {
        "title": "哈弗H6",
        "redu": "热搜指数:127854",
        "desc": "指导价:9.9-15.7万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/876c36b0f042c079798f7687a4880ed2",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%93%88%E5%BC%97H6+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "迈腾",
        "redu": "热搜指数:121738",
        "desc": "指导价:18.7-31.0万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/1417e5559ccb083ff2463cf2e8444412",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%88%E8%85%BE+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "雅阁",
        "redu": "热搜指数:120120",
        "desc": "指导价:17.0-26.0万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/8e5629dcf17475c714b4b959e31d420a",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%9B%85%E9%98%81+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "朗逸",
        "redu": "热搜指数:114006",
        "desc": "指导价:10.1-15.1万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/017ca02f7edee391bb834d066a332533",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%9C%97%E9%80%B8+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "凯美瑞",
        "redu": "热搜指数:111993",
        "desc": "指导价:18.0-27.0万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/7dc5da793da02de460e24bf55de5b778",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%87%AF%E7%BE%8E%E7%91%9E+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "帕萨特",
        "redu": "热搜指数:108555",
        "desc": "指导价:18.2-25.3万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/316e774614e31d602a53d7e280b015bb",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%95%E8%90%A8%E7%89%B9+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "迈巴赫",
        "redu": "热搜指数:103268",
        "desc": "指导价:538.0-1,298.0万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/c1e5366eb80ac243e677e27117a4b9e5",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%88%E5%B7%B4%E8%B5%AB+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "卡罗拉",
        "redu": "热搜指数:100540",
        "desc": "指导价:11.0-16.0万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/72af0ef8bc052aabf4ce2d41576c9987",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%8B%89+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "奥迪A6",
        "redu": "热搜指数:100073",
        "desc": "指导价:30.8-54.2万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/6c0abb16eccec122b4b0a0e418295643",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A5%A5%E8%BF%AAA6+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      },
      {
        "title": "奔驰C级",
        "redu": "热搜指数:96458",
        "desc": "指导价:32.5-37.7万",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/f3c3c060734efe3034688efdee776d42",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A5%94%E9%A9%B0C%E7%BA%A7+%E6%B1%BD%E8%BD%A6&sa=fyb_hp_car&rsv_dl=fyb_hp_car"
      }
    ],
    "game": [
      {
        "title": "原神",
        "redu": "热搜指数:288883",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/f283b574dd724454bb4f9457d6667ec7?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8E%9F%E7%A5%9E+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "王者荣耀",
        "redu": "热搜指数:200837",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/be4bfe5b0b216b677effc33d1fd3f1d2?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%8B%E8%80%85%E8%8D%A3%E8%80%80+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "和平精英",
        "redu": "热搜指数:168047",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/aef5d40fd3abd37e73bf11d663114156?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%92%8C%E5%B9%B3%E7%B2%BE%E8%8B%B1+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "香肠派对",
        "redu": "热搜指数:138212",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/dfc247062f3a2a7d0a771fcc5aa9ff1f?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%A6%99%E8%82%A0%E6%B4%BE%E5%AF%B9+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "蛋仔派对",
        "redu": "热搜指数:110310",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/bd11e0d266910a1f9f0fb04daf1ad46b?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E8%9B%8B%E4%BB%94%E6%B4%BE%E5%AF%B9+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "迷你世界",
        "redu": "热搜指数:104011",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/d010125f623c681e31e54dbfdf4b11f2?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E4%B8%96%E7%95%8C+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "元气骑士",
        "redu": "热搜指数:97141",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-same_886375f242bd1538af21a9721f16b170.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/86069faca0473e47c398a78e54e8ee13?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%83%E6%B0%94%E9%AA%91%E5%A3%AB+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "复古传奇",
        "redu": "热搜指数:80696",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-up_c8c420c124133a8eafa34b36d89cc92a.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/0ac98a9f674a3c41564a611789d47e9b?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%A4%8D%E5%8F%A4%E4%BC%A0%E5%A5%87+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "我的世界",
        "redu": "热搜指数:79262",
        "desc": "单机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/b3f30bec04b935d926ba20489f06f79c?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E6%88%91%E7%9A%84%E4%B8%96%E7%95%8C+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      },
      {
        "title": "地铁跑酷",
        "redu": "热搜指数:79143",
        "desc": "手机游戏",
        "icon": "//fyb-pc-static.cdn.bcebos.com/static/asset/icon-down_7631dbf23c7a55f2216e4406b5d4adcf.png",
        "cover": "https://fyb-1.cdn.bcebos.com/fyb-1/20230125/ae9fd1619c59bf3d195e42f68dfec681?x-bce-process=image/resize,m_fill,w_214,h_214",
        "linke": "https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E9%93%81%E8%B7%91%E9%85%B7+%E6%B8%B8%E6%88%8F&sa=fyb_hp_game&rsv_dl=fyb_hp_game"
      }
    ]
  }
}