API简介:通过地名检索相关地点显示基础信息

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://api.pearktrue.cn/api/baidumap/

返回格式:JSON

请求方式:GET POST

请求参数:https://api.pearktrue.cn/api/baidumap/?keyword=罗浮山

注:单纯检测接口是否可调通,返回的数据请自行检查

检测接口中...(检测服务是否可用)


状态码 累计次数 最后检测时间
正常 0 0000-00-00 00:00:00
故障 2 2023-11-29 15:06:51

接口注意:接口故障请立即 点我反馈,修复进度会通过短信通知!

非官方接口,请联系开发者获取技术支持

Bug修复:非官方接口,Bug反馈请联系开发者

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

该开发者未填写对接信息,请联系开发者核对!

返回示例

{
  "code": 200,
  "msg": "检索成功",
  "keyword": "罗浮山",
  "count": 11,
  "data": [
    {
      "name": "罗浮山风景名胜区",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮大道",
      "tag": "旅游景点;风景区",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山-黄龙古观",
      "address": "广东省惠州市博罗县罗浮山黄龙洞",
      "tag": "旅游景点;其他",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山度假区",
      "address": "广东省惠州市博罗县鹅岭北路11号罗浮山景区内",
      "tag": "休闲娱乐;度假村",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "南楼寺",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮山",
      "tag": "旅游景点;文物古迹",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山",
      "address": "惠州市惠城区",
      "tag": "行政地标",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "人间仙境",
      "address": "广东省惠州市博罗县长宁镇罗浮山风景名胜区",
      "tag": "旅游景点;景点",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山-黄龙瀑布",
      "address": "广东省惠州市博罗县惠州市博罗县长宁镇罗浮大道罗浮山景区内",
      "tag": "旅游景点;风景区",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山冲虚观",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮山南麓朱明洞景区麻姑峰下",
      "tag": "旅游景点;文物古迹",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山水泥",
      "address": "惠州市惠城区S120",
      "tag": "公司企业",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山风景名胜区-售票处",
      "address": "惠州市博罗县罗浮山风景名胜区",
      "tag": "生活服务;售票处",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "张湾村二区36号楼",
      "address": "老国展西门天桥旁(三环辅路,西坝河中间)",
      "tag": "房地产;住宅区",
      "type": "地点"
    }
  ],
  "api_source": "官方API网:https:\/\/api.pearktrue.cn\/"
}

返回参数

该开发者未填写返回信息,请联系开发者核对!


开发者未填写此数据,无法生成JSON示例,请参考小白对接

小白教程

本教程帮助用户快速对接百度地图地名检索接口,现已支持智能生成代码

您好,使用本工具,可一键生成对接代码,选择对应的编程语言立即生成吧!

使用事项:切勿重复生成!

1

生成事项:由人工智能生成示例代码,有疑问请联系夏柔QQ:15001904!

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
  "code": 200,
  "msg": "检索成功",
  "keyword": "罗浮山",
  "count": 11,
  "data": [
    {
      "name": "罗浮山风景名胜区",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮大道",
      "tag": "旅游景点;风景区",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山-黄龙古观",
      "address": "广东省惠州市博罗县罗浮山黄龙洞",
      "tag": "旅游景点;其他",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山度假区",
      "address": "广东省惠州市博罗县鹅岭北路11号罗浮山景区内",
      "tag": "休闲娱乐;度假村",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "南楼寺",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮山",
      "tag": "旅游景点;文物古迹",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山",
      "address": "惠州市惠城区",
      "tag": "行政地标",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "人间仙境",
      "address": "广东省惠州市博罗县长宁镇罗浮山风景名胜区",
      "tag": "旅游景点;景点",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山-黄龙瀑布",
      "address": "广东省惠州市博罗县惠州市博罗县长宁镇罗浮大道罗浮山景区内",
      "tag": "旅游景点;风景区",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山冲虚观",
      "address": "惠州市博罗县长宁镇罗浮山南麓朱明洞景区麻姑峰下",
      "tag": "旅游景点;文物古迹",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山水泥",
      "address": "惠州市惠城区S120",
      "tag": "公司企业",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "罗浮山风景名胜区-售票处",
      "address": "惠州市博罗县罗浮山风景名胜区",
      "tag": "生活服务;售票处",
      "type": "地点"
    },
    {
      "name": "张湾村二区36号楼",
      "address": "老国展西门天桥旁(三环辅路,西坝河中间)",
      "tag": "房地产;住宅区",
      "type": "地点"
    }
  ],
  "api_source": "官方API网:https://api.pearktrue.cn/"
}