API简介:接口校验机制完善,严格遵守国家身份证规律正则匹配;
接口托管于字节跳动服务器,欢迎对接!

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://zj.v.api.aa1.cn/api/sfz/

返回格式:JSON

请求方式:GET

请求参数:https://zj.v.api.aa1.cn/api/sfz/?sfz=210105202103102811

该接口支持技术协助,您可联系夏柔协助对接接口

Bug修复:修复接口小问题5分钟响应处理,大问题1个自然日

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

接口名称 是否必填 接口类型 接口说明
sfz string 查询的身份证

返回示例

{
  "code": 200,
  "msg": "\u8eab\u4efd\u8bc1\u6821\u9a8c\u6b63\u786e",
  "data": {
    "province": "\u8fbd\u5b81\u7701",
    "city": "\u6c88\u9633\u5e02",
    "sfz": "210105202103102811",
    "sfz_mw": "210105******2811",
    "xb": "\u7537",
    "age": 1,
    "age_isage": "\u672a\u6210\u5e74",
    "age_job": "\u5a74\u513f\u671f"
  }
}

返回参数

接口名称 接口类型 接口说明
code string 状态码
msg string 身份证校验结果返回
province string 身份证所在省份
city string 身份证所在地
sfz string 输出身份证
sfz_mw string 输出加密身份证
xb string 性别
age string 输出年龄
age_isage string 是否成年
age_job string 人生角色
// 暂无层级展示,仅供参考 
{ "code": "状态码", "msg": "身份证校验结果返回", "province": "身份证所在省份", "city": "身份证所在地", "sfz": "输出身份证", "sfz_mw": "输出加密身份证", "xb": "性别", "age": "输出年龄", "age_isage": "是否成年", "age_job": "人生角色" }

小白教程

本教程帮助用户快速对接身份证校验信息接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
  "code":200,
  "msg":"身份证校验正确",
  "data":{
    "province":"辽宁省",
    "city":"沈阳市",
    "sfz":"210105202103102811",
    "sfz_mw":"210105******2811",
    "xb":"男",
    "age":1,
    "age_isage":"未成年",
    "age_job":"婴儿期"
  }
}