API简介:淘宝联想词搜索,数据来源于淘宝接口

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://v.api.aa1.cn/api/taobao-lx/

返回格式:JSON

请求方式:GET

请求参数:https://v.api.aa1.cn/api/taobao-lx/?msg=小学

该接口支持技术协助,您可联系夏柔协助对接接口

Bug修复:修复接口小问题5分钟响应处理,大问题1个自然日

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

接口名称 是否必填 接口类型 接口说明
msg string 搜索商品

返回示例

{
  "code": 1,
  "msg": "\u67e5\u8be2\u6210\u529f",
  "data": [
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u4e66\u5305",
      "xsd": "79537.27250541231"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u793c\u7269",
      "xsd": "2866.25228050171"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u6821\u670d",
      "xsd": "88905.33266145964"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u6821\u670d\u51b2\u950b\u8863",
      "xsd": "13499.221525096526"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u751f\u65e5\u793c\u7269\u5973\u5b69",
      "xsd": "1551.1708929215238"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u73ed\u670d",
      "xsd": "46014.00148367952"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u751f\u65e5\u793c\u7269",
      "xsd": "2965.8299845440492"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u73a9\u5177",
      "xsd": "1978.3843683083512"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u996d\u76d2",
      "xsd": "31803.168559340906"
    },
    {
      "sp": "\u5c0f\u5b66\u751f\u7b14\u888b",
      "xsd": "46140.50149880096"
    }
  ],
  "tips": "\u6dd8\u5b9d\u8054\u60f3\u8bcd"
}

返回参数

接口名称 接口类型 接口说明
code string 状态码
msg string 查询状态
data string 查询到的数据
sp string 联想到的商品名
xsd string 相似度
tips string 接口名称
// 暂无层级展示,仅供参考 
{ "code": "状态码", "msg": "查询状态", "data": "查询到的数据", "sp": "联想到的商品名", "xsd": "相似度", "tips": "接口名称" }

小白教程

本教程帮助用户快速对接淘宝联想词接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
{
  "code": 1, 
  "msg": "查询成功", 
  "data": [
    {
      "sp": "小学生书包", 
      "xsd": "79537.27250541231"
    }, 
    {
      "sp": "小学生礼物", 
      "xsd": "2866.25228050171"
    }, 
    {
      "sp": "小学生校服", 
      "xsd": "88905.33266145964"
    }, 
    {
      "sp": "小学生校服冲锋衣", 
      "xsd": "13499.221525096526"
    }, 
    {
      "sp": "小学生生日礼物女孩", 
      "xsd": "1551.1708929215238"
    }, 
    {
      "sp": "小学生班服", 
      "xsd": "46014.00148367952"
    }, 
    {
      "sp": "小学生生日礼物", 
      "xsd": "2965.8299845440492"
    }, 
    {
      "sp": "小学生玩具", 
      "xsd": "1978.3843683083512"
    }, 
    {
      "sp": "小学生饭盒", 
      "xsd": "31803.168559340906"
    }, 
    {
      "sp": "小学生笔袋", 
      "xsd": "46140.50149880096"
    }
  ], 
  "tips": "淘宝联想词"
}